14, Květen 2019

Pojištění strojních rizik – Media CZ / Kooperativa

Využijte možnosti mít své výrobní prostředky a zařízení dokonale a výhodně pojištěné:

Předmět pojištění:
• provozuschopné stroje a strojní zařízení, vč. jejich výbavy a příslušenství
• stroje vlastní i cizí (leasing, pronájem – dle smlouvy)

Rozsah pojištění:
• případ náhlého poškození nebo zničení stroje nahodilou událostí, která není z pojištění vyloučena (tzv. omezený all-risk = technické riziko)

Škody způsobené např.:
• chybnou konstrukcí, vadou materiálu nebo výrobní vadou
• přetlakem nebo podtlakem páry, plynu nebo kapaliny
• nevyvážeností a roztržením odstředivou silou
• vniknutím cizího tělesa
• pádem stroje (! netýká se však přepravy stroje jako nákladu !)
• zkratem, přepětím a podpětím el. proudu
• selháním měřících, regulačních nebo zabezpeč. zařízení
• nárazem stroje nebo nárazu do stroje
• nesprávnou obsluhou , nešikovností, nepozorností pojištěného nebo jeho zaměstnance
• úmyslným poškozením / zničením stroje (vandalismem – pokud bylo šetřeno policií !)

Základní výluky z pojištění:
• přirozené opotřebení, trvalý vliv provozu, koroze nebo eroze
• záruční opravy
• vyjmenované živelní události (požár, výbuch, blesk, povodeň/záplava, tíha sněhu+námrazy, krupobití, zemětřesení, vodovodní škody, pád předmětů, atd.) –umíme dopojistit !
• krádež, loupež, ztráta, zpronevěra – umíme dopojistit !
• přeprava stroje jako nákladu – umíme dopojistit !
• škody na datech (kybernetická rizika)

Místo pojištění:
• ČR v místě realizace zakázky dle podnikatelské činnosti
• ! není to sídlo / provozovna pojištěného !

Pojistná hodnota:
• dle faktury vč. příslušenství a výbavy stroje
• plátce DPH pojišťujeme na cenu bez DPH a opačně
• pojištění na novou cenu = oprava hrazena v nových cenách do výše časové ceny stroje
• zohlednění nákladů na dopravu, (de-)montáž a zprovoznění stroje
• zničený stroj je vyplacen v časové ceně

Spoluúčast:
• 1.000,- Kč

V případě zájmu nás kontaktujte:

Pobočka Liberec: tel. 724 275 750
Pobočka Frenštát pod R.: tel. 720 526 630
Pobočka Praha: tel. 721 624 330
Pobočka Brno: tel. 723 805 003
Pobočka Hradec Králové: tel. 720 955 778
Pobočka Zlín: tel. 722 075 909